NATJEČAJ za financiranje programa javnih potreba na području Općine Tučepi za 2018. godinu

 I.
Pravo sudjelovanja na ovom  Natječaju imaju udruge registrirane i djeluju na području Općine Tučepi.

                                                                II.
Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Tučepi jesu djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od  interesa za Općinu Tučepi
U program javnih potreba Općine Tučepi za 2018.godinu uvrstit će se programi:
- športskih udruga
- udruga mladih
- gospodarskih udruga
- braniteljskih udruga
- udruga u kulturi
- kulturno umjetnički amaterizam
- glazba i glazbeno-scenska umjetnost
- poticanje likovnog stvaralaštva
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- časopisi i književne manifestacije
- nova medijska kultura

                                                                  III.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Tučepi.

                                                                  IV.
U obrazloženju prijedloga predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Tučepi.
Predlagatelj može pripremiti više programa, ali svaki program mora biti prijavljen na zasebnoj prijavnici koju mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi.

                                                                   V.
Udruge su dužne priložiti izvadak iz Registra udruga ne stariji od tri mjeseca.

                                                                   VI.
Svi dosadašnji korisnici proračunskih sredstava Općine Tučepi dužni su uz prijavnice, dostaviti u roku navedenom u točki VII. ovog  natječaja i  polugodišnje financijsko izvješće za 2017.godinu

                                                                  VII.
Prijedloge Programa u navedenim područjima pripremljene u skladu sa sadržajem ovog natječaja treba dostaviti najkasnije do 20. studenog 2017. godine na adresu:
OPĆINA TUČEPI, Jedinstveni upravni odjel,Kraj 39 A, 21325 Tučepi
Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se ni razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba na području Općine Tučepi za 2018.godinu.
 
   
OPĆINA TUČEPI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROČELNIK Marijan Mravičić dipl.iur.    

Sufinanciranje Splitsko-Dalmatinske županije

 

sufinancirala je sanaciju obalne šetnice s iznosom od 140.000,00 kn i izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje obalnog pojasa od marine do Gospina potoka s iznosom od 100.000,00 kn.

Poziv - dokumentacija za nadmetanje opskrba rlektričnom energijom

 

Naručitelj  provodi  postupak nabave za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, te 500.000,00 kn za radove bez PDV –a  sukladno članku 12. st. 1.. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  (tzv. Jednostavnu nabavu) za koju naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan ZJN.

Ovim putem upućujemo Vam Poziv za dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

Dokumentacija +Troškovnik

Izmjena poziva za dostavu ponude za izradu konzervatorsko - restauratorske dokumentacije

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TUČEPI

 

Klasa: 406-09/17-01/09

Ur.broj: 2147/06-03-17-03

Tučepi, 29.ožujka 2017.

 

PREDMET: Izmjena dokumentacije u postupku bagatelne nabave za izradu konzervatorsko – restauratorske dokumentacije,  Evidencijski broj nabave: E-MV-24a/17 ( „Sakralno turistička ruta Tučepi“ 03/17)

Općina Tučepi objavila je 20. ožujka 2017. na web stranici Općine Tučepi poziv za dostavu ponude  za  izradu
 konzervatorsko – restauratorske dokumentacije.

 Dokumentacija se mijenja u točki 7. NAČIN DOSTAVE PONUDE tako da:

 „umjesto roka za podnošenje ponuda 1.04.2017. godine novi rok glasi 4.04.2017. godine“ 

Javni poziv o otpadu

Shodno odredbi članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, br. 69/16) pozivaju se svi vlasnici, odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi dostave podatke o lokaciji predmetnih građevina, procjeni količine te vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad, a sve zbog potreba planiranja gospodarenja građevnim otpadom i dostavljanja traženih podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
Podaci se mogu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi, na adresi: Kraj 39A, 21325 Tučepi, svakim radnim danom od 9 do 14 sati, ili putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , i to najkasnije do 31. ožujka 2017. godine.
JEDINSTVENI UPRAVI ODJEL OPĆINE TUČEPI

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka