Program Sveti Ante 2021.

Predstavljanje knijge Tučepski libar III

Poziv koncesije 2021.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Tučepi («Glasnik Općine Tučepi» br. 2/21) i točke 8. Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu («Glasnik Općine Tučepi» br. 4/21) Općinski načelnik Općine Tučepi dana 18. svibnja 2021. godine  o g l a š a v a

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE TUČEPI ZA 2021. GODINU

I.
Oglašava se poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tučepi za 2021. godinu («Glasnik Općine Tučepi» br. 4/21).
II.
Pravna ili fizička osoba zainteresirana za izdavanje KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU podnosi zahtjev Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja  na pomorskom dobru na propisanom obrascu UT-XII-71 koji se može kupiti u Narodnim novinama.
Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:
-    Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
-    Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
-    Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
-    Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
-    Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
-    Potvrdu upravnog odjela Općine Tučepi o nepostojanju dugovanja.
-    Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Tučepi za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.
-    Izjava ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja  naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti,  odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te  prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj  pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.
-    70,00 kn državnih biljega priloženih uz zahtjev.
III.
ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA JE ZAKLJUČNO DO 28.05.2021. god.
IV.
Zahtjevi se predaju preporučeno poštom ili osobno svakim radnim danom od 9-12 sati, na protokol Općine Tučepi, Kraj 39a, Tučepi.
V.
Pravne i fizičke osobe koje imaju dug prema Općini Tučepi , ne mogu dobiti koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i njihovi će se zahtjevi odbaciti.


KLASA: 022-05/21-01/177
URBROJ: 2147/06-02-21-01
Tučepi, 18. svibnja 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK: Ante Čobrnić, v.r.

Dokumentacija (pdf format)

Poziv

Izjava pomorsko dobro

Izjava o vlasništvu

Izjava o davanju suglasnosti za obradu podataka

 

Simulacije novih projekata

Iz Makarske kronike - Ante Čobrnić

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka